[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


วิชาการ
เรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง CAIกับการสอนปกติ
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

บทที่ 1
บทนำ
ความสำคัญของปัญหา
            ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง
ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น
 และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษา สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก    และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
ในการวางพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (2551, ) ได้จัดวางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยจัดวิชาภาษาอังกฤษไว้ในกลุ่มวิชาพื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้
·       ภาษาเพื่อการสื่อสาร      การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิด             รวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 
·        ภาษาและวัฒนธรรม     การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม
·        ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    การใช้ภาษาต่างประเทศใน      การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และ
เปิดโลกทัศน์ของตน
·        ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก    การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์           ต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ 
ประกอบอาชีพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
            จากผลการวิจัยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ 2541) พบว่า องค์ประกอบที่สำคัญทางการเรียนการสอนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลโดยตรงไม่มีผลผลักดันมาจากตัวแปรอื่น คือ สื่อการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันนักการศึกษาได้พยายามค้นคว้าหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น โดยนำเอาวัสดุอุปกรณ์ วิธีการ อันเป็นเทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
            การเรียนการสอน เรื่อง Question Tags ในวิชาภาษาอังกฤษยังเป็นเรื่องยากที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะทำความเข้าใจ เพราะวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่นักเรียนไม่สามารถสร้างมโนภาพได้ชัดเจนหรือเนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรมนั่นเอง
            ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CAI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น กล่าวคือ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอนยังช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ในด้านครูนั้น สื่อการเรียนการสอนมีความสำคัญคือ ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้ และยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูในการเตรียมเนื้อหา อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจเพิ่มขึ้น
            จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อว่าสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CAI เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Tags  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CAI   จะมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนที่ชัดเจน ครูสามารถสอนได้ทันที ภายในสื่อนั้นจะประกอบไปด้วยภาพ เสียงที่สัมพันธ์กับเนื้อหา สามารถที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างสื่อการเรียนการสอน CAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Question Tags    โดยใช้สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง Question Tags  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพ มาเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.            เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง Question Tags สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.            เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Tags ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ
 
 
สมมุติฐานการวิจัย
            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Question Tags ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้สื่อ CAI ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าการสอนปกติ
 
 
ขอบเขตของการวิจัย
1.            ประชากร            
          ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1   จำนวน   24 คน
2.            เนื้อหาของการศึกษา
          เนื้อหาที่ใช้ในสื่อ CAI เป็นเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ เฉพาะเรื่อง Question Tags ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้เวลาสอนทั้งหมด 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
1.            หลักการสร้าง Question Tags
2.            แนวการตอบ Question Tags
 
3.            ตัวแปรที่ศึกษา
3.1     ตัวแปรอิสระ ( independent variable ) คือ วิธีการสอน แยกออกเป็นวิธีการสอนโดยใช้สื่อ CAI กับการสอนปกติ
3.2     ตัวแปรตาม ( dependent variable ) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ
         
1. สื่อ CAI หมายถึง สื่อ E-learning เพื่อใช้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Question Tags ประกอบด้วยเนื้อหา คือ หลักการสร้าง Question Tags แนวการตอบ Question Tags แบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบหลังเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อ CAI  กับการสอนปกติ
3. การสอนโดยใช้สื่อ CAI  หมายถึง การสอนที่ใช้สื่อ CAI ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Question Tags
4. การสอนปกติ หมายถึง การสอนที่ครูใช้แนวทางการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 เรื่อง Can we help ?
5. เกณฑ์ประสิทธิภาพของสื่อ CAI 80/80 หมายถึง การทำให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งวัดได้จากคะแนนตามเกณฑ์ 80/80
          80   ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของการเรียนจากสื่อ CAI  โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบย่อย
          80   ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของการเรียนจากสื่อ CAI  โดยคิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน
6. แบบทดสอบย่อย หมายถึง แบบฝึกหัดระหว่างการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหา เรื่อง Question Tags วิชาภาษาอังกฤษ ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาในแต่ละเนื้อหาของสื่อ CAI
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้สื่อการเรียนการสอน CAI เรื่อง Question Tags สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อ CAI ในวิชาภาษาอังกฤษเรื่องอื่นต่อไป
3. เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : นายประสาร บุตตะไมล์
หน่วยงาน : ร.ร.กุดนำใสจานบกน้อย สพท.ยส.1
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
เข้าชม : 5827
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 11 / ส.ค. / 2553
      ชุดฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 6 / ส.ค. / 2553
      ชุดฝึกทักษะปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 / ส.ค. / 2553
      ดาวเทียมของไทย 8 / ก.ค. / 2553
      การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง CAIกับการสอนปกติ 8 / ก.ค. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
จัดทำโดย
ลุงหงัด 0864604131